WARUNKI OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera Upominkowego oraz zasady korzystania z Vouchera, stosownie do art. 384 kodeksu cywilnego.
 2. Voucher Upominkowy jest dokumentem wystawianym przez Best-Med sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000759826, NIP 701-089-38-88, REGON: 381894999.
 3. Voucher Upominkowy jest dokumentem umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez Best-Med sp. z o.o. sp. k. usługi bądź produkty, albo umożliwia płatność za usługę świadczoną przez Best-Med sp. z o.o. sp. k. w ramach jej działalności.
 4. Voucher Upominkowy można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Voucher Upominkowy jest wydawany w formie papierowego lub elektronicznego zaproszenia imiennego lub na okaziciela, zawierającego rodzaj usługi, określony produkt, wysokość zniżki lub odpowiednią do wykorzystania kwotę. Regulamin zawiera opis sposobu jego realizacji.
 6. Voucher Upominkowy może być zrealizowany w Best-Med Estetiq z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 w Warszawie, zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na usługi w Best-Med Estetiq.
 7. Voucher Upominkowy dotyczy konkretnego zabiegu, nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, ani żaden inny zabieg ani ekwiwalent.
 8. Voucher uprawnia do jednorazowej realizacji, wyjątek stanowi wykup pakietu zabiegów. Jeżeli cena zabiegu jest niższa niż wartość vouchera, różnica nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej, ani żadnej innej.
 9. Pracownik recepcji jest uprawniony do sprawdzenia ważności Vouchera, a w przypadku Vouchera imiennego do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej Voucher.
 10. Best-Med sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za Voucher Upominkowy, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 11. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera Upominkowego nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Best-Med sp. z o.o. sp. k. z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

ZASADY Z KORZYSTANIA Z VOUCHERA UPOMINKOWEGO

 1. Voucher Upominkowy upoważnia do skorzystania z usług w Best-Med Estetiq zgodnie zobowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera Upominkowego. Można nim płacić za usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej.
 2. Voucher może być wykorzystany na:a) Zabiegi kosmetyczne,b) Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej,
 3. Posiadacz, realizując Voucher w recepcji Best-Med sp. z o.o. sp. k., podaje swoje  imię i nazwisko.
 4. Data ważności vouchera jest wskazana na Voucherach, w tym okresie należy go wykorzystać. Po upływie terminu ważności Vouchera, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 5. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel.609 505 600.
 6. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher Upominkowy.
 7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 8. Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 9. Zgodnie z życzeniem Użytkownik może dopłacić do Vouchera, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Vouchera.
 10. Płatności Voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.
 11. Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę za zgodą Best-Med Estetiq.

REKLAMACJA

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Vouchera mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres placówki:

Best-Med sp. z o.o. sp. k.

Aleje Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 lub mailem: info@best-med.pl najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 2. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Best-Med sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: rodo@best-med.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji o danych osobowych, w szczególności przysługujących Pani/Panu praw związanych z ich ochroną, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.
 3. Best-Med sp. z o.o. sp. k. oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Best-Med sp. z o.o. sp. k. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną częścią Voucherów Upominkowych jest niniejszy Regulamin, o którym Nabywca i/lub Użytkownik został poinformowany. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.best-med.pl i na życzenie Nabywcy i/lub Użytkownika vouchera jest udostępniany w recepcji Best-Med sp. z o.o. sp. k.
 2. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera Podarunkowego oświadcza, że akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 3. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Best-Med sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane w recepcji Best-Med sp. z o.o. sp. k.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.